Horniest Unicorn
home ask past theme
I'm a dork. // I like vagina. I like art. I like music. I like LGBT. I like humor. I like sex. I like Game Grumps. I like "Bread, Eggs, Milk, and Squick." I like MLP: FiM. I like androgyny. I like being mistaken for a guy. I like animals. I like french bulldogs. // My art tag: "kira draws"

Yuri just shut up.